να ενημερωθώ για την εκπαίδευση χρηστών
27 July 2011

Πως μπορώ…

…Να ενημερωθώ για την εκπαίδευση και την πληροφόρηση των χρηστών

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου επιδιώκει τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της και γενικά των χρηστών της. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως:

  • Ειδικά φυλλάδια και οδηγούς.
  • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στους πίνακες των ανακοινώσεων της Βιβλιοθήκης.
  • Ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης των χρηστών, σχετικά με:

  • Τον τρόπο αναζήτησης και αξιοποίησης των πηγών πληροφόρησης και τη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης.
  • Ειδικές θεματικές περιοχές που άπτονται των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Τμήματος στο οποίο διδάσκουν / φοιτούν.
  • Την εξοικείωση των νεοεισαχθέντων φοιτητών με τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη.

Η οργάνωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης γίνεται από κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων και τους καθηγητές ενώ η ενημέρωση για χρόνους διεξαγωγής και τη διάρκεια παρέχεται μέσω έντυπων ανακοινώσεων, ενημέρωσης της ιστοσελίδας και ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας δημοσιεύει κάθε μήνα το φυλλάδιο «Τα Νέα της Βιβλιοθήκης».